การแจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อ (1) การพัฒนา/ฝึกอบรม (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ (3) ตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ผ่านอีเมล์ กรรมการอิสระ

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม Email : sansern.w@somboon.co.th หรือ
2. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย Email : panja.sena@gmail.com หรือ
3. นายไพฑูรย์ ทวีผล Email : ptaveebhol@gmail.com หรือ
4. นายอัจฉรินทร์ สารสาส Email : ajarin.s@gmail.com หรือ
5. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง Email : suthad.setboonsarng@gmail.com หรือ
6. เลขานุการบริษัทฯ Email : pasucha.s@somboon.co.th  

หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัทฯ อาคาร 11 ชั้น 2 บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี เลขที่ 129 หมู่2 ถ.บางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540