โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 118,876,625 27.96
2. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 23,975,800 5.64
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,812,652 3.95
4. AIA Company Limited- AIA D-PLUS 9,500,000 2.23
5. DBS BANK LTD 9,359,000 2.20
6. AIA Company Limited-APEX 8,123,166 1.91
7. น.ส.ปุณิกา กิตะพาณิชย์ 7,175,947 1.69
8. น.ส.นิตยา กิตะพาณิชย์ 7,015,531 1.65
9. CHASE NOMINEES LIMITED 6,830,354 1.61
10. JPMORGAN THAILAND FUND 6,718,200 1.58

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 24.36