โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 118,876,625 27.96
2. ตระกูลกิตะพาณิชย์ 75,297,062 17.71
3. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 23,975,800 5.64
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,812,652 3.95
5. AIA Company Limited- AIA D-PLUS 9,500,000 2.23
6. DBS BANK LTD 9,359,000 2.20
7. AIA Company Limited-APEX 8,123,166 1.91
8. CHASE NOMINEES LIMITED 6,830,354 1.61
9. JPMORGAN THAILAND FUND 6,718,200 1.58
10. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT 5,589,700 1.31

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว โดย ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจานวนร้อยละ 22.26