โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 127,202,750 29.92
2. ตระกูลกิตะพาณิชย์ 61,174,637 14.39
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 59,009,598 13.88
4. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 25,805,100 6.07
5. AIA COMPANY LIMITED-EQ3-P 7,170,500 1.69
6. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT 6,949,400 1.63
7. นายอรรถพล ธรรมานนท์ 3,469,100 0.82
8. กองทุนเปิดแวลูพลัส ปันผลหุ้นระยะยาว 3,119,800 0.73
9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 2,817,500 0.66
10. กองทุนเปิด เคหุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 2,771,300 0.65

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว
โดย ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 16.31