โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 118,876,625 27.96
2. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 26,821,100 6.31
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,788,147 4.42
4. AIA TH-EQ2 - P 8,123,166 1.91
5. ปุณิกา กิตะพาณิชย์ 7,175,947 1.69
6. AIA TH-EQ3 - P 7,170,500 1.69
7. นิตยา กิตะพาณิชย์ 7,015,531 1.65
8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT 6,272,000 1.48
9. JPMORGAN THAILAND FUND 5,713,200 1.34
10. วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว 4,217,386 0.99

หมายเหตุ : บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด และสมาชิกในตระกูลกิตะพาณิชย์ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 45.54


ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 17.86