การประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Post Date : 28 กันยายน 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 :
ข้อเท็จจริงและเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 :
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 :
รายงานประจำปี 2560
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 :
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 :
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 :
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 :
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 :
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 :
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
แบบขอหนังสือรายงานประจำปี 2560
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค (English version)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Post Date : 27 กันยายน 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 :
ข้อเท็จจริงและเหตุผลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 :
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 :
รายงานประจำปี 2559
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 :
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 :
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 :
ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 :
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 :
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 :
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
แบบขอหนังสือรายงานประจำปี 2559
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Post Date : 30 กันยายน 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
Click here to download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 :
ข้อเท็จจริงและเหตุผลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 :
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 :
รายงานประจำปี 2558
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 :
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 :
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 :
ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 :
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 :
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 :
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Click here to download
การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
แบบขอหนังสือรายงานประจำปี 2558
Click here to download

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
Click here to download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
Click here to download

Post Date : 10 มีนาคม 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
Click here to download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 :
ข้อเท็จจริงและเหตุผลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 :
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 :
รายงานประจำปี 2557
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 :
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 :
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 :
ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 :
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 :
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 :
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Click here to download
การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
Click here to download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
Click here to download

Post Date : 29 กันยายน 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
Click here to download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 :
ข้อเท็จจริงและเหตุผลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา ของผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 :
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 :
รายงานประจำปี 2556
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 :
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 :
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 :
ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 :
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 :
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 :
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Click here to download
การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
Click here to download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
Click here to download

Post Date : 18 มีนาคม 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
Click here to download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 :
ข้อเท็จจริงและเหตุผลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา ของผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 :
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 :
รายงานประจำปี 2555
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 :
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 :
แบบรายงานการเพิ่มทุน
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 :
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 :
ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 :
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 :
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 :
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Click here to download
การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
Click here to download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
Click here to download

Post Date : 14 กันยายน 2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
Click here to download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 :
ข้อเท็จจริงและเหตุผลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 :
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 :
รายงานประจำปี 2554
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 :
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 :
รายละเอียดเบื้องต้นของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,800,000 หุ้นให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย(รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme)
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 :
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 :
ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 :
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 :
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 :
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Click here to download
การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
Click here to download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
Click here to download

Post Date : 25 กันยายน 2554

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
Click here to download (3 พฤษภาคม 2554)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 :
ข้อเท็จจริงและเหตุผลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา ของผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 :
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 :
รายงานประจำปี 2553
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 :
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 :
รายละเอียดเบื้องต้นของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 :
แบบรายงานการเพิ่มทุน
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 :
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 :
ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 :
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 :
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 :
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Click here to download
การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download

 

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
Click here to download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
Click here to download
แบบเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
Click here to download
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
Click here to download
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 :
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 :
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 :
แบบรายงานการเพิ่มทุน
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 :
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 :
ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 :
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 :
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 :
แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
Click here to download
การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
Click here to download
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 :
ข้อเท็จจริงและเหตุผลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา ของผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 :
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 :
รายงานประจำปี 2552
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 :
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 :
ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 :
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 :
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 :
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 :
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Click here to download
การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Click here to download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
Click here to download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
Click here to download
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 :
ข้อเท็จจริงและเหตุผลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา ของผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 :
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 :
รายงานประจำปี 2552
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 :
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 :
ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 :
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 :
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 :
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 :
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Click here to download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Click here to download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Click here to download
การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
Click here to download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
Click here to download
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
Click here to download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
Click here to download
แบบเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
Click here to download