เครื่องคำนวณการลงทุน
฿17.30   -0.10    -0.57%
ปรับปรุงเมื่อ : 21 กันยายน 2560 16:38

ราคาล่าสุด 17.30 วันก่อนหน้า 17.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,332,200 ราคาเปิด 17.30
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 17.30 / 11,900 ช่วงราคาระหว่างวัน 17.00 - 17.40
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 17.40 / 168,300 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 11.30 - 18.50
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)