เครื่องคำนวณการลงทุน
฿17.60    +0.10     0.57%
ปรับปรุงเมื่อ : 22 มกราคม 2562 16:38

ราคาล่าสุด 17.60 วันก่อนหน้า 17.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 238,600 ราคาเปิด 17.70
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 17.60 / 300 ช่วงราคาระหว่างวัน 17.50 - 17.70
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 17.70 / 96,600 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 14.60 - 24.70
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)