เครื่องคำนวณการลงทุน
฿20.40   -    -%
ปรับปรุงเมื่อ : 18 ตุลาคม 2561 16:38

ราคาล่าสุด 20.40 วันก่อนหน้า 20.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 295,200 ราคาเปิด 20.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 20.40 / 49,900 ช่วงราคาระหว่างวัน 20.40 - 20.60
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 20.60 / 6,800 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 18.10 - 24.90
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)