เครื่องคำนวณการลงทุน
฿23.10    +0.10     0.43%
ปรับปรุงเมื่อ : 08 ธันวาคม 2560 16:35

ราคาล่าสุด 23.10 วันก่อนหน้า 23.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,539,700 ราคาเปิด 23.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.00 / 53,800 ช่วงราคาระหว่างวัน 23.00 - 23.60
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.10 / 125,400 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 13.40 - 24.90
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)