เครื่องคำนวณการลงทุน
฿23.40   -0.20    -0.85%
ปรับปรุงเมื่อ : 15 สิงหาคม 2561 16:37

ราคาล่าสุด 23.40 วันก่อนหน้า 23.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 167,400 ราคาเปิด 23.80
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.40 / 11,400 ช่วงราคาระหว่างวัน 23.40 - 23.80
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.50 / 5,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 15.70 - 24.90
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)