เครื่องคำนวณการลงทุน
฿15.60    +0.30     1.96%
ปรับปรุงเมื่อ : 23 มกราคม 2560 16:38

ราคาล่าสุด 15.60 วันก่อนหน้า 15.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 650,500 ราคาเปิด 15.40
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 15.50 / 67,000 ช่วงราคาระหว่างวัน 15.20 - 15.60
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 15.60 / 170,700 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 11.30 - 15.90
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)