ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558 2557 2556 2558 2557 2556
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) * 13.01 12.27 11.47 9.63 9.37 8.98
กำไรต่อหุ้น (บาท) * 1.51 1.53 2.27 0.91 1.12 1.42
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)
รายได้จากการขาย 8,644,459 8,083,985 8,973,395 2,472,455 2,622,936 2,950,261
รายได้รวม 8,817,152 8,178,659 9,317,965 2,689,284 2,901,365 3,330,689
กำไรสุทธิ 641,538 649,835 966,099 386,645 476,997 601,692
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,427,646 3,145,067 3,003,876 1,311,377 1,454,286 1,344,619
สินทรัพย์รวม 9,633,531 9,813,783 9,922,777 5,206,542 5,489,469 5,573,960
หนี้สินหมุนเวียน 2,333,416 2,185,409 2,192,336 659,694 704,229 729,970
หนี้สินรวม 4,102,698 4,596,307 5,050,067 1,197,658 1,505,888 1,758,379
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 425,194 425,194 424,946 425,194 425,194 424,946
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,530,833 5,217,477 4,872,709 4,095,156 3,983,581 3,815,580
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 11.94% 12.88% 21.42% 9.57% 12.23% 16.56%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 25.17% 23.79% 28.61% 43.39% 45.47% 56.14%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.60% 6.59% 9.99% 7.23% 8.62% 11.23%
กำไรขั้นต้น (%) 14.48% 17.53% 17.49% 24.69% 25.34% 24.42%
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน ต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 1.47 1.44 1.37 1.99 2.07 1.84
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า) 1.11 1.10 1.05 1.55 1.36 1.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน ของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.74 0.88 1.04 0.29 0.38 0.46


หมายเหตุ : * ในปี 2558 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 425.155 ล้านหุ้น
   ในปี 2557 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 425.155 ล้านหุ้น
   ในปี 2556 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 424.933 ล้านหุ้น