ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
ชื่อบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) Somboon Advance Technology Public Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เพลาข้าง (Axle Shaft) ให้แก่ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบ กิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมี ความหลากหลายด้านยานยนต์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เลขที่ 300/10 หมู่ที่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000664
โทรศัพท์ 02-080-8123
โทรสาร 02-080-8123, 02-080-8268
Home Page www.satpcl.co.th
ทุนจดทะเบียน 425,193,894 บาท
ทุนชำระแล้ว 425,193,894 บาท
บริษัทย่อย 1. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) และดุมเบรก (Drum Brake) และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
2. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ แหนบแผ่น (Leaf Spring), เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) และ สปริงขด (Coil Spring)
3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนงานหล่อ (Casting Products) สำหรับรถยนต์ ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) และดุมเบรก (Drum Brake) แท่นยึด (Bracket) และผลิตชิ้นส่วนงานหล่อสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร
4. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการทุบขึ้นรูป (ร้อน/เย็น)


บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-009-9000 โทรสาร: 02-009-9991
SET Contact Center: 02-009-9999
ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000 โทรสาร 02-677-2222
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 22 อาคารสินธร 3 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-263-7600 โทรสาร 02-263-7699