รายงานคณะกรรมการ

ในปี พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมียอดการผลิตรถยนต์ รวมจำนวน 1.91 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็นผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศจำนวน 0.71 ล้านคัน (ลดลงร้อยละ 6) และผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกจำนวน 1.20 ล้านคัน (เพิ่ม ขึ้นร้อยละ 7) ปัจจัยหลักที่ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไม่เติบโตมากนักมาจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ยังไม่ขยายตัวอย่างเต็มที่จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 8,817 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของการผลิตรถยนต์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีบันทึกบัญชี รายได้และต้นทุนจากนโยบายลูกค้าของบริษัทฯ เป็นหลัก ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมี กำไรสุทธิเท่ากับ 642 ล้านบาท หรือมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.51 บาท

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้มั่นคงและยั่งยืนคือ การที่บริษัทฯ นำหลักการกำกับดูแลกิจการมาใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ "3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล" ได้แก่

(1) "ฅนสมบูรณ์" ซึ่งบริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต

(2) "ธุรกิจสมบูรณ์" บริษัทฯ มุ่งมั่นในดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ขยายแนวร่วมต่อ ต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าจำนวน 78 บริษัท อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล SET Awards 2015 ประเภทรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ "ดีเยี่ยม" ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

(3) "ชุมชนสมบูรณ์" สร้างโอกาสให้แก่ชุมชน เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงเฝ้าระวังและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับระบบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภายในองค์กรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานและผู้บริหารทุกท่าน และคณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการให้เติบโตได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน
(นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)
ประธานกรรมการ
(นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์)
กรรมการผู้อำนวยการ