รายงานคณะกรรมการ

ปี 2559 ที่ผ่านมาคงกล่าวได้ว่าเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของผสกนิกรชาวไทยทุกคน จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นพระบิดาของแผ่นดิน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชพระองค์ท่านทรงงานอย่างวิริยะและทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างหนักเพื่อคนไทยทุกคน ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องน้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและการงานของตนเอง

ในปี 2559 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมียอดการผลิตรถยนต์ รวมจำนวน 1.94 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากปีที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็นผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศจำนวน 0.77 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 3.8 และผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกจำนวน 1.19 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 1.3 ปัจจัยหลักที่ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไม่เติบโตมากนักมาจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ยังไม่ขยายตัวอย่างเต็มที่จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตามบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 8,397 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิเท่ากับ 607 ล้านบาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.43 บาท

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้มั่นคงและยั่งยืนคือการที่บริษัทฯ ได้น้อมนำหลักการทรงงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มาเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการที่ดี โดยเรายังคงใช้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์สร้างสมดุล ได้แก่ ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและการขยายเครือข่ายการต่อต้านการธุจริตไปยังกลุ่มคู้ค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม จากสถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และรางวัล SET Awards 2016 รางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน รางวัลหุ้นยั่งยืนและรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบริษัทได้รับการผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ "ดีเยี่ยม" เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานและผู้บริหารทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่งคง และยั่งยืน
(สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)
ประธานกรรมการ
(ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์)
กรรมการผู้อำนวยการ