รายงานคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้ดำเนินกิจการมาครบ 55 ปี ซึ่งได้มีการเติบโตเจริญก้าวหน้า มาโดยตลอด และได้ผ่านอุปสรรรคความผันผวนทางเศรษฐกิจมาได้ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ให้ผ่านไปได้ การดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมาบริษัทได้บริหารงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน และการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทก็สามารถสร้างผลงานได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยในปี 2560 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมียอดการผลิตรถยนต์ รวมจำนวน 1.983 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เป็นการผลิตรถยนต์ Pick up 1.13 ล้านคันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ในขณะที่อุตสาหกรรมการเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 จากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 8,484 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 815 ล้านบาท

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้มั่นคงและยั่งยืน คือ การที่บริษัทฯ ได้น้อมนำหลักการทรงงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9 มาเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ได้แก่ ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และการขยายเครือข่ายการต่อต้านการธุจริตไปยังกลุ่มคู่ค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

จากการดำเนินธุรกิจด้วยหลักดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลสำคัญ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ รับรางวัล SET Sustainability Awards of Honor รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม Best Investor Relation และอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากคือการที่เราได้รับ รางวัล Gold Level Thailand HR Innovation Award 2017 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างนวัตกรรม “ประยุกต์กระบวนการบริหารบุคคลด้วยศาตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ด้านการจัดการอย่างสมบูรณ์” โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม “โครงการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา” ในการสร้างคนดี มีสัมมาชีพ และยกระดับอาชีวะศึกษาของสถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เป็นโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9 ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา ด้านระเบียบวินัย การใช้ความรุนแรงและการใช้สารเสพติด และเสริมสร้างความรู้และความสามารถ เพื่อให้ได้คนดีมีสัมมาอาชีพคืนสู่สังคม จนเป็นที่สำเร็จและเป็นตัวอย่างให้สถาบันการศึกษาในโครงการได้ใช้เป็นแบบอย่างในการทำโครงการนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานและผู้บริหารทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่งคง และยั่งยืน
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
ประธานกรรมการ
นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์
กรรมการผู้อำนวยการ